Ledige stillinger


Her finner du aktuelle ledige stillinger hos oss i Fresh Interiør


Kjøkkenmontør til Norges fresheste kjøkkenforretninger/Kitchen fitter

Våre montører kan mer enn å sette sammen ferdigmonterte kjøkkenmoduler fra våre leverandører. De er møbelsnekkere. Det betyr at de kan ta utfordringer som gjerne dukker opp når en vegg eller et gulv ikke er helt rett, når et hjørne er litt skjevt eller det må gjøres tilpasninger av andre årsaker. De må rett og slett sørge for at det flotte kjøkkenet kunden har kjøpt, framstår perfekt når montørene har utført sitt oppdrag, og kjøkkenet overleves kunden!

Vårt slagord er «Kjøkken, bad og garderober du ikke finner overalt». Vi kunne gjerne også markedsført «Vi har montører du ikke finner overalt». Med andre ord skal våre montører være over gjennomsnittet dyktige og stå for en service og en kvalitet vi alle skal være stolte av!

I tillegg til de to Fresh Interiør-forretningene på Jessheim og Skøyen hvor vi selger tyske Schüller/Next125 og svenske Tibrokök, har vi et søsterselskap som representerer SieMatic i Norge. SieMatic er verdens mest luksuriøse kjøkkenmerke, og monteringen/montørene må matche dette.

I tillegg til monteringer hos kunder, har montørene betydelige oppgaver også i alle tre forretningene ved at utstillinger kontinuerlig må skiftes ut for at vi alltid skal kunne presentere det fresheste innenfor kjøkken, bad og garderober. Dessuten deltar Fresh Interiør årlig med store stands på 2-3 boligmesser hvor montørene virkelig er oppe til «eksamen» i og med at flere utstillinger skal monteres og demonteres i løpet av få dager før og etter selve messetiden. Vi er nominert og tildelt hedersbeviset «Messens beste stand» en rekke ganger – dét sier noe om hvilket nivå vi alltid legger oss på.

Denne våren flytter vi inn i nye og større lokaler på Jessheim – hele 800 kvm! 650 kvm skal fylles med det nyeste nye av kjøkken, og resultatet skal bli Romerikes flotteste kjøkkenforretning!

Så langt har vi klart oss med våre egne, fire fast ansatte montører, tre i 100 % stilling og en i 50 % stilling. Men da vi ser at oppdragsmengden vil øke framover, både på privatmarkedet, på prosjektsiden og internt, søker vi etter flere.

Høres dette interessant ut for deg? Da bør du lese videre…

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Montørene er våre praktikere som bistår i virksomheten på en rekke viktige områder, først og fremst følgende:

 • Montering av kjøkken, bad og garderober hos våre kunder – hovedsakelig i Oslo-området, men fra tid til annen også i andre deler av landet
 • Endring av showrom og utstillinger i våre tre forretninger
 • Bygging/demontering av utstillinger på messestands
 • Serviceoppdrag hos kunder

 

Våre forventninger

 • Du er serviceorientert og lever opp til vår definisjon av begrepet «service»: Å yte mer enn forventet!
 • Du ønsker å yte maksimalt for å tilfredsstille både kunder og arbeidsgiver
 • Du er samarbeidsorientert og har evnen til å bidra til et godt og engasjerende fellesskap
 • Du har stor arbeidskapasitet og er selvstendig, strukturert, løsningsorientert og fleksibel
 • Du skjønner at kostnadseffektiv jobbing skaper gode økonomiske resultater i selskapene
 • Du er kontinuerlig sulten på å tilegne deg ny kunnskap

 

Dine kvalifikasjoner

 • Du er fagutdannet
 • Du har relevant erfaring
 • Du har datakunnskaper
 • Du behersker norsk og/eller engelsk på en god måte

 

Dette tilbyr vi

 • En spennende og offensiv arbeidsgiver som markerer seg positivt i bransjen
 • «High end»-produkter
 • Flotte forretninger med store utstillinger
 • Opplæring i inn- og utland
 • Unike administrative dataverktøy, spesielt utviklet av oss selv
 • Tett oppfølging og support fra ledelsen
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser – fast, timebasert lønn, provisjonsordning (under utvikling), 5 ukers ferie, fleksible avspaseringsmuligheter, personalrabatt og firmabil

 

Tiltredelse snarest mulig

Ring Terje Winterstad på tlf. 928 50 493, så tar vi en prat. Eller send noen ord om deg selv og hvorfor du er en person vi bør satse på, i en e-post til oss.

We are looking for fitters

Our fitters can do more than assemble pre-assembled kitchen modules from our suppliers. They are cabinetmakers! This means that they can take on challenges that often arise when a wall or floor is not completely straight, when a corner is a little crooked or adjustments have to be made for other reasons. They simply have to make sure that the beautiful kitchen the customer has bought appears perfect when the fitters have carried out their assignment, and the kitchen is taken over by the customer!

Our slogan is “Kitchens, bathrooms and wardrobes you will not find everywhere”. We could also have marketed “We have fitters you will not find everywhere”. In other words, our fitters must be above average skilled and stand for a service and a quality we should all be proud of!

In addition to the two Fresh Interiør stores in Jessheim and Skøyen, where we sell German Schüller/Next125 and Swedish Tibrokök, we have a sister company that represents SieMatic in Norway. SieMatic is the world’s most luxurious kitchen brand, and the assembly/fitters must match this.

In addition to assemblies at customers, the fitters also have significant tasks in all three stores in that exhibitions must be continuously replaced so that we can always present the freshest in kitchens, bathrooms and wardrobes. This spring we will also make a new and larger kitchen showroom in Jessheim.

In addition, Fresh Interiør participates annually with large stands at 2-3 housing fairs where the fitters are really up for the “exam” in that several displays will be assembled and dismantled within a few days before and after the actual trade fair time. We have been nominated and awarded the honorary certificate “The fair’s best stand” a number of times – that says something about the level we always play at.

 

So far, we have managed with our own, four permanent fitters, three in a 100 % position and one in a 50 % position. But as we see that the number of assignments will increase in the future, both in the private market, on the project side and internally, we are looking for more.

Does this sound interesting to you? Then you should read on…

 

Responsibilities and tasks

The fitters are our practitioners who assist in the business in a number of important areas, first and foremost the following:

 • Installation of kitchens, bathrooms and wardrobes at our customers – mainly in the Oslo area, but from time to time also in other parts of the country
 • Change of showrooms and exhibitions in our three showrooms
 • Construction/dismantling of exhibitions at trade fair stands
 • Service assignments with customers

 

Our expectations

 • You are service-oriented and live up to our definition of the understanding of «service»: To provide more than expected!
 • You want to perform to the maximum to satisfy both customers and the employer
 • You are collaborative and have the ability to contribute to a good and engaging community
 • You have a large work capacity and are independent, structured, solution-oriented and flexible
 • You understand that cost-effective work creates good financial results in the companies
 • You are constantly hungry to acquire new knowledge

 

Your qualifications

 • You are professionally skilled
 • You have relevant experience
 • You have computer skills
 • You master both Norwegian and English in a good way

 

What we offer

 • An exciting and offensive employer that stands out positively in the industry
 • High end products
 • Nice showrooms with large exhibitions
 • Training at home and abroad
 • Unique administrative computer tools, specially developed for us
 • Close follow-up and support from management
 • Challenging and varied work tasks
 • Competitive conditions – fixed, hourly salary, commission scheme (under development), 5 weeks holiday, flexible time off, staff discount and company car

 

Accession as soon as possible

Call Terje Winterstad on tel. +47 928 50 493, and we’ll have a talk. Or send a few words about yourself and why you are the person we should focus on, in an e-mail to us.